Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα “rizoulisagro.gr” αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ασφάλεια

ΜΟΝΟ εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας και ΜΟΝΟ όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.

Η ιστοσελίδα δεν αποκαλύπτει κανένα στοιχείο χρήστη, εκτός εάν αποκτήσει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτόν, ή του επιβληθεί σχετική υποχρέωση από δικαστική απόφαση ή απόφαση διοικητικής Αρχής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, e-mail κλπ). Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για το λόγο που θα ζητηθούν και θα καταχωριστούν (π.χ. επικοινωνία ή ενημέρωση μελλοντικών προσφορών) και δε θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την απόλυτη εφαρμογή της εκάστοτε κείμενης Νομοθεσίας για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα μας, λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική Νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα που λαμβάνει. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να αρνηθείτε την τήρηση των δεδομένων σας με αίτηση διαγραφής αυτών, όπως αναφέρεται παρακάτω.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα εξής: Όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, email και διεύθυνση επικοινωνίας του πελάτη καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του εφόσον ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

Ο λόγος τήρησης των δεδομένων είναι η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέλλον, προσφορών και νέων ειδήσεων από την εταιρία μας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι η εταιρία μας.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών μας, συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (π.χ. κειμενογράφηση, στρατηγική επικοινωνίας, διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων κ.α.). Στο παραπάνω πλαίσιο ενδέχεται να χρειαστεί επεξεργασία των δεδομένων σας από κάποιον συνεργάτη. Όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες, είναι σύννομοι με τις ισχύουσες επιταγές και προβλέψεις GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που δηλώνετε. Στους όρους συνεργασίας μας δεσμεύονται με τους ίδιους ακριβώς όρους, όπως και η εταιρία μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία στην Ελλάδα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων σας εξαρτάται από τον ακριβή σκοπό για τον οποίο θα συλλεγούν και αποθηκευτούν βάσει της δικής σας δήλωσης (π.χ. ενημέρωση μελλοντικών προσφορών κπλ). Το διάστημα αυτό σε κάθε περίπτωση θα είναι το ελάχιστο που νομίμως προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και ειδικότερες νόμιμες διατάξεις (αστικές, φορολογικές κ.α.). Αμέσως μετά, τα δεδομένα σας διαγράφονται. Για τη δυνατότητα σας να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην τήρηση των δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία μας, της οποίας τα στοιχεία αναφέρονται παρακάτω ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο email info@rizoulisagro.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από την εταιρία μας εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει τηρεί και επεξεργάζεται, ώστε να προστατεύονται αυτά από τυχαία και κακόβουλη παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή διάδοση σε τρίτους χωρίς άδεια. Για τη σωστότερη εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, μεριμνούμε για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούμε. Η εσωτερική διαχείριση είναι δυνατή μόνο από διαπιστευμένους χρήστες. Αναβαθμίζουμε έγκαιρα και νόμιμα τα λειτουργικά και λογισμικά συστήματα που χρησιμοποιούμε. Δημιουργούμε ισχυρά passwords και τα τηρούμε σε σύστημα διαβαθμισμένης πρόσβασης. Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια κρυπτογραφούμε ευαίσθητες πληροφορίες με χρήση της τεχνολογίας SSL, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης LET’S ENCRYPT SSL, για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες μας λαμβάνουν επιμόρφωση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων όπως αυτός εξατομικεύεται και εφαρμόζεται από τον Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που τρίτος επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση στο διαχειριστικό πεδίο της ιστοσελίδας μας, χωρίς νόμιμη άδεια, διατηρούμε τη διεύθυνση IP και το δικαίωμα αποθήκευσης και επεξεργασίας του ως άνω δεδομένου καταγραφής ασφάλειας.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ

Ως χρήστες του website “rizoulisagro.gr” έχετε τα κάτωθι νόμιμα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς
  • Δικαίωμα άρνησης κάθε είδους επεξεργασίας των δεδομένων σας (πλήρης άρνηση)
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλη εταιρία

Επιπλέον, και σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να προσφύγετε για την προστασία των δεδομένων σας, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ 210-6475600, fax 210-6475628, διεύθυνση Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, email contact@dpa.gr) εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας, αφού προηγουμένως έχετε υποβάλει τα παράπονά σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της εταιρίας μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρία μας διατηρεί το νόμιμο δικαίωμά της, να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μπορείτε να εξετάζετε περιοδικά ή περιστασιακά για να είστε πάντα ενήμερη για την τρέχουσα πολιτική που εφαρμόζουμε. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας, συνεπάγεται και αποδεικνύει τη συγκατάθεσή σας για την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική απορρήτου.

  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡ ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε
  • Διεύθυνση: Λαρίσης 6 – Αγιά 40003
  • ΑΦΜ: 800377075
  • Τηλέφωνο: 2494024100

Μπορείτε να απευθύνετε κάθε σχετικό ερώτημά σας στο email επικοινωνίας info@rizoulisagro.gr.

Θα φροντίσουμε να λύσουμε κάθε απορία σας και να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όπως οι περισσότερες υπηρεσίες που παρέχονται στο διαδίκτυο, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookies για να καταγράφει δεδομένα των χρηστών αυτής, με σκοπό η εταιρία μας να αποκτήσει στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα, τον αριθμό μοναδικών χρηστών, τη συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας κ.α.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.